Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AQUER Maciej Dyba, Jarosław Kram spółka jawna z siedzibą w Mikluszowice 232, 32-708 Dziewin. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: aquer@aquer.pl
2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z realizacją zadań własnych oraz zleconych.
3.Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
a.podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
b.podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
4.Pani/ Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora.
5.Posiada Pani/Pan prawo do:
a. dostępu do treści swoich danych,
b. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, c.żądania usunięcia danych, gdy:
-dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
-dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
d. przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,
f. ograniczenia przetwarzania, gdy: - osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
- administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
g. odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt. 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6.Przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.